2. pracovní jednání RSK JMK

26.3.2015 0:00

V brněnském sídle Jihomoravského kraje se 12. prosince 2014 pod vedením hejtmana Michala Haška sešli významní aktéři z území Jihomoravského kraje, aby společně diskutovali klíčové aktivity pro nové programové období 2014-2020, a to na platformě Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK).

Šlo o první jednání ve složení, které zahrnuje významné zástupce z municipálního, neziskového, akademického, hospodářského a sociálního sektoru dle schváleného statutu RSK JMK.

K hlavním tématům jednání patřila příprava území Jihomoravského kraje na čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovém období 2014-2020 a zpracování tzv. Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje, který zakotvuje potřeby území a prioritní aktivity, na které by mohly subjekty z území kraje čerpat finanční prostředky z ESIF.

O závěrech, ke kterým RSK JMK dospěla, bude informovat zvolený zástupce RSK JMK Michal Hašek Národní stálou konferenci, která je složena ze zástupců Regionálních stálých konferencí, řídících orgánů jednotlivých operačních programů a subjektů, které mají republikovou působnost. Tyto informace přispějí k průběžnému vypisování konkrétních specifických výzev, které reflektují aktuální potřeby tematického a územního zaměření kraje.

pozvánka

zápis

prezentace

 

 

      

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.