Integrované nástroje

26.3.2015 0:00

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 definuje integrované nástroje jako nástroje pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území – Integrované územní investice (ITI), Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jde o soubor navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os/priorit jednoho či více programů ESI fondů.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.