Krajský akční plán vzdělávání (KAP)

26.3.2015 0:00

Krajský akční plán vzdělávání (KAP), bude podle Metodického pokynu pro KAP prioritně zaměřen na oblast středních a vyšších odborných škol. V případě některých intervencí se počítá s podporou základních a mateřských škol (zejm. v případě polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství a podpory podnikavosti).

KAP má přispět k:

  • zavedení priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol,
  • systémovému zlepšení řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání,
  • začlenění dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,
  • vzdělávání vedení škol a zřizovatelů,
  • spolupráce v území v oblasti kvalitního řízení škol a zvyšování kvality ve vzdělávání,
  • společnému porozumění cíli: orientace na kvalitu, vzdělávání dítěte / žáka jako ústřední bod,
  • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka,
  • zlepšení spolupráce v území.

KAP stanoví priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami (evidence based). Bude zpracováván ve spolupráci s partnery v území ve spolupráci s odborným garantem KAP.

KAP nebude novou strategií v území, novým Dlouhodobým záměrem (DZ) – jeho principem bude stavět na tom, co v kraji již vzniklo (DZ, RIS3, Sektorová dohoda) a převést to do zacílených, konkrétních aktivit a projektů.

KAP má umožnit krajům plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV ve shodě s dlouhodobými potřebami  a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR.


KAP JMK - schválené*, uveřejněné* a aktualizované seznamy projektových záměrů, včetně seznamů projektových záměrů v rámci SC 2.4 IROP:

KAP JMK: 6/2016 dostupné ke stažení: zde

KAP JMK aktualizace (dodatek): 9/2016 dostupné ke stažení: zde

KAP JMK aktualizace: 3/2017 dostupné ke stažení: zde

Rámec pro investice do infrastruktury KAP - spec. SC 2.4 IROP - 8/2018 dostupné ke stažení: zde

KAP JMK aktualizace: 9/2018 dostupné ke stažení: zde

Rámec pro investice do infrastruktury KAP - spec. SC 2.4 IROP - 5/2019 dostupné ke stažení: zde

KAP JMK aktualizace: 6/2019 dostupné ke stažení: zde

KAP JMK aktualizace: 6/2020 dostupné ke stažení: zde

KAP JMK aktualizace: 5/2021 dostupné ke stažení: zde


* KAP JMK a jeho aktualizace schválen členy RSK JMK, podepsán předsedou RSK JMK a uveřejněn na webových stránkách https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Ramce-pro-investice-do-infrastruktury v souladu s metodickými pokyny.

* Seznamy projektových záměrů a jejich aktualizace v rámci SC 2.4 IROP schváleny členy pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost (PS), která byla ustanovena při RSK JMK, podepsány garantkou PS a uveřejněny na webových stránkách https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Ramce-pro-investice-do-infrastruktury v souladu s metodickými pokyny.


 

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.