Regionální akční plán 2014-2020 a 2021-2027 (RAP)

30.11.2021 11:30

Základním nástrojem, provazujícím aktivity realizované v rámci územní dimenze operačních programů a Programu rozvoje venkova s ostatními rozvojovými aktivitami, zajišťovaných jednotlivými aktéry na území krajů, jakož i provazující potřeby strategického rozvoje území kraje s národní úrovní, jsou regionální akční plány realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020.

Zpracování RAP zajišťuje sekretariát regionální stálé konference na základě podkladů partnerů zapojených v regionální stálé konferenci a podkladů dalších aktérů regionálního a místního rozvoje a metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. RAP je zpracován v územním obvodu každého kraje a obsahuje aktivity a cíle, kterými se budou realizovat a naplňovat tematické cíle a hlavní výsledky, priority a opatření operačních programů.

Tvorba RAP je založena na principech tzv. bottom-up přístupu, tzn. na základě znalosti konkrétních projektových záměrů z území kraje. Základní položkou RAP je aktivita sdružující obdobný typ projektů. RAP má tabulkovou a textovou část.

Pro každou aktivitu RAP jsou identifikovány:

  • Vazby na Strategii regionálního rozvoje ČR
  • Vazby na koncepční dokumenty kraje
  • Zdroje financování (ESIF fondy / mimo ESIF fondy)
  • Indikátory
  • Finanční plán (období 2015–2016/2017–2020)
  • Využívání integrovaných nástrojů ITI a CLLD

Zveřejněné dokumenty RAP 2014-2020:

Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v roce 2020, obsahující analýzu využití finančních prostředků z evropských, národních a krajských zdrojů, je zveřejněna zde (PDF, 1,10 MB).

V lednu roku 2021 byl Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje obohacen o jeden projekt v rámci aktivity "Modernizace sítě regionálních silnic". Dokument doplněn o tento projekt (viz strana 6) naleznete zde (pdf; 566 kB). 

Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v roce 2019, obsahující analýzu využití finančních prostředků z evropských, národních a krajských zdrojů, je zveřejněna zde (pdf; 1,0 MB).

Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v roce 2018, obsahující analýzu využití finančních prostředků z evropských, národních a krajských zdrojů, je zveřejněna zde (pdf; 1,1 MB).

Aktuální verze RAP - aktualizace 2018 je ke stažení zde (textová část - pdf; 839,6 kB) a zde (tabulková část - xlsx; 58,9 kB).

Verze RAP schválená regionální stálou konferencí v červnu 2018 (doplnění RAP 2017 o další projekty) je ke stažení zde (textová část – pdf; 831,8 kB) a zde (tabulková část – xlsx). Přehled úseků silnic pro financování z IROP SC 1.1 je uveden v textové části na str. 5–7.

Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v roce 2017, obsahující analýzu využití finančních prostředků z evropských, národních a krajských zdrojů, je zveřejněna zde (pdf; 2,3 MB), tabulková část zde (xlsx; 20 kB).

Verze RAP schválená regionální stálou konferencí v září 2016 a aktualizovaná v březnu 2017 je ke stažení zde (textová část – docx) a zde (tabulková část – xlsx).

Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v roce 2016, obsahující analýzu využití finančních prostředků z evropských, národních a krajských zdrojů, je zveřejněna zde (pdf; 7 MB).

 

Zveřejněné dokumenty RAP 2021-2027:

Verze RAP schválená regionální stálou konferencí v září 2021 je ke stažení zde (textová část – pdf) a zde: příloha č. 1 - školství, příloha č. 2 - silnice II, příloha č. 3 - deinstitucionalizace soc.sl. a příloha č. 4 - projekty ZZS (tabulkové části – xlsx).

Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v roce 2021, obsahující analýzu využití finančních prostředků z evropských, národních a krajských zdrojů, je zveřejněna zde (pdf; 1 MB).

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.