HSOÚ ORP Kyjov

30.11.2021 0:00

Usnesením vlády České republiky č. 775 ze dne 04.11.2019 schválena Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen „Strategie“), která byla zpracována na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním smyslem je identifikovat tematické oblasti, ve kterých je potřebný či žádoucí územně specifický přístup (územní dimenze), a zároveň určit, jaké různé intervence by měly být realizovány v období platnosti Strategie 2021-2027 v odlišných územích. Smyslem tohoto kroku je posílení územní konkurenceschopnosti, ke snižování regionálních odlišností (disparit) a nalézání řešení podporujících udržitelný rozvoj území.

Pilotní příípadová studie HSOÚ za ORP Kyjov je k dispozici zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.