24. zasedání RSK JMK

16.9.2021 0:00

Program

24. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) konaného dne 24. září 2021

 

1. Zahájení, schválení programu

2. Personální složení v RSK JMK a PS RSK JMK

3. Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK

4. Schválení Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021+ a rozdělení území Jihomoravského kraje pro zpracování Místních akčních plánů III

5. MMR ČR – dotační titul Cestovní ruch a Rozvoj regionů, aktuální výzvy IROP 2021+          

6. Dotace v oblasti životního prostředí 2022+ (v gesci SFŽP ČR)

7. Obnova území po živelní pohromě v roce 2021

8. Zpracování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (ISR BRNO)

9. Aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje (CLLD)

10. Harmonogram zasedání RSK JMK v roce 2022

11. Různé a diskuze

 

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.