22. zasedání RSK JMK

21.5.2021 0:00

22. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje

Termín jednání: pátek 26. března 2021 od 9:00 do 11:00 hodin

Z důvodu pandemi COVID 19 se zasedání uskuteční on-line prostřednictvím MS Teams.

Seznam projednávaných bodů:

 

 

 1. zahájení, schválení programu,

 2. personální složení RSK JMK a PS RSK JMK,

 3. výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK,

 4. MMR – REACT-EU, IROP 2021-2027, IS pro vznik databáze projektů, informace k RSK, další důležité související informace,

 5. MPO- Národní plán obnovy 2020-2026,

 6. příprava Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (ISR BMO),

 7. aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje (SCLLD),

 8. dopracovná Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

 9. vyhodnocení Regionálního akčního plánu pro území JMK 2020, Regionální akční plán pro území JMK 2021+, 5. Výroční zpráva RSK JMK za rok 2020,

 10. plnění úkolů z RSK JMK,

 11. harmonogram zasedání RSK JMK v roce 2021

 12. diskuze a závěr.

   

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.