27.4.2021 Seminář - Příprava a realizace malých vodních ploch v území Jihomoravského kraje

30.4.2021 11:00

Jihomoravský kraj uspořádal 27.4.2021 online seminář s názvem Příprava a realizace malých vodních ploch (MVP) v území JMK a možnosti jejich financování, kterého se zúčastnilo 54 účastníků.

Na semináři byly představeny návrhy 800 lokalit pro realizaci malých vodních ploch, které představují potenciál pro řešení dlouhodobého problému – nedostatku vody v krajině. Patří sem zejména vybudování nových hydrologických prvků jako mokřady, tůně, meandrování a rozvětvení koryt povrchových toků, revitalizace tůní, mokřadů a biotopů. Tato databáze vznikla sloučením informací od zástupců obcí s plochami vygenerovanými z modelu terénu a dalších geografických dat. Účastníkům semináře bylo dále představeno - co je potřeba a jak postupovat při plánování, přípravě a realizaci malých vodních ploch, jaké mají možnosti financování z krajských,  národních a evropských zdrojů a příklady dobré praxe z obcí, kde projekty na zadržení vody v krajině již úspěšně realizovali. Další informace formou prezentací z online semináře naleznete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.