2021

18.3.2021 0:00

Termíny zasedání Regionální stálé konference v roce 2021 jsou následující:

26. března 2021 od 9:00 hod.

28. května 2021 od 9:00 hod.

24. září 2021 od 9:00 hod.

 

22. zasedání RSK JMK se uskutečnilo 26. března 2021 on-line prostřednictvím MS Teams z důvodu vládních nařízení k ochraně zdraví v pandemii COVID-19.

Seznam projednávaných bodů zasedání: 

1. Zahájení, schválení programu,

2. personální složení RSK JMK a PS RSK JMK,         

3. výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK,                                                                 

4. MMR - REACT-EU, IROP 2021-2027, IS pro vznik databáze projektů, informace k RSK, další důležité související informace regionální politiky,

5. příprava Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (ISR BMO),                                                                           

6. aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje (SCLLD),               

7. dopracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+,                                   

8. Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021+, vyhodnocení Regionálního akčního plánu pro území JMK 2020, 5. Výroční zpráva za rok 2020, 

9. plnění úkolů z RSK JMK,                                                                                                            

10. harmonogram zasedání RSK JMK v roce 2021,                                                                 

11. diskuze a závěr. 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.