5. jednání PS pro životní prostředí 13. června 2016

22.6.2016 0:00

V pondělí 13. června se na půdě Krajského úřadu Jihomoravského kraje sešla Pracovní skupina pro životní prostředí. Jednání bylo zaměřeno na problematiku čistoty ovzduší, přičemž program byl rozdělen do tří hlavních okruhů dle zdrojů znečištění, a to doprava, lokální topeniště a větrná eroze. Jednání se kromě členů Pracovní skupiny zúčastnili i další odborníci na danou problematiku, jako např. Robert Skeřil z Českého hydrometeorologického ústavu, Jakub Buček ze společnosti Buček, s. r. o., či Jiří Jedlička z Centra dopravního výzkumu.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápise, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.