Jednání PS pro sociální oblast 27. dubna 2015

20.4.2015 0:00

Dne 27. dubna 2015 od 10:00 hodin proběhlo v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. jednání pracovní skupiny pro sociální oblast. Na jednání byl představen Regionální akční plán a Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. Tomáš Grulich informoval členy pracovní skupiny o tematických operačních programech pro programové období 2014-2020 a možnostech financování projektů v sociální oblasti z Evropských strukturálních a investičních fondů. Libuše Holasová a Martina Blešová představily Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v JMK pro období 2015-2017. Další informace o jednání najdete v zápise z jednání.

Program jednání viz pozvánka garanta PS pro vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Martina Petříka.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.